Georga Szombathová- Erasmus

georga erasmus

Prečo si sa rozhodla uchádzať sa o účasť v projekte Vital Active Global Educational Strategies ?

Aby som spoznala kolegov aj z iných krajín, vymenila si s nimi pracovné skúsenosti a samozrejme kvôli Nemecku ako takému a kvôli dobrodružstvu.

 

Kam si vycestovala na kurz, aké mal zameranie ?

Vycestovala som do západnej časti Nemecka, do mesta Düsseldorf.
Kurz bol zameraný na trénovanie inovatívnych metód využívaných vo vyučovaní predmetu nemčina ako cudzí jazyk.


Aká bola atmosféra v prijímajúcej inštitúcii? Čo ťa v nej
najviac zaujalo ?

Atmosféra bola od samého začiatku veľmi srdečná a profesionálna.
Zaujala ma ako samotná inštitúcia, priestory, poloha inštitúcie, tak aj profesionalita a pracovné nadšenie lektorov.


Získala si nejaké medzinárodné kontakty, bol kurz pre teba zaujímavý vzájomnou výmenou skúseností ?

Áno, získala. S inštitúciou, ktorá mi posiela pravidelne doplnkové materiály a samozrejme mám od všetkých účastníkov mailové kontakty.
Často sme sa zhovárali na hodinách o našich skúsenostiach, to bol tiež jeden z cieľov kurzu. Všetko to bolo o praxi, žiadne teoretické poznatky. Veď aj motto kurzu bolo: Aus der Praxis in die Praxis - z praxe do praxe.


V čom sú najväčšie rozdiely medzi našou jazykovou školou a inštitúciami, v ktorých pôsobia tvoji kolegovia z iných krajín ?
Čo bolo pre teba inšpiratívne?

Inšpiratívne bolo, že som sa uistila, že spôsobom akým pracujem, podávam učivo, komunikujem je veľmi podobné spôsobu mojich kolegov. Do vyučovacích hodín implementovať nie len povinnosti, pravidlá a premýšľanie, ale aj hravosť, ľahkosť a spontánnosť. To z tých ľudí vyžarovalo.
Ja som bola jediná, ktorá pracuje v súkromnom sektore. Všetci ostatní boli zamestnaní buď na základných, stredných alebo vysokých školách. Takže z tohto hľadiska je vyučovací proces z hľadiska organizácie a práce odlišný.


Opíš svoj najzaujímavejší erazmový zážitok.

Načúvať krásnej Hochdeutsch-nemčine...to v prvom rade. Môcť sa zapojiť do diskusií, odprezentovať spolu s ostatnými skupinovú prácu. Bývať s kolegami u nemeckej rodiny.
A samozrejme Düsseldorf so svojim pestrým obyvateľstvom.
Ďalej to bolo stretnutie s mojou kamarátkou Luciou, ktorá v Düsseldorfe pracuje od svojich 25 rokov, už tiež v školstve. Strávili sme spolu veľmi pekné chvíle, počas ktorých mi opísala tiež neľahké momenty súvisiace s jej začlenením ako Slovenky do cudzieho nemeckého sveta. Taktiež bolo skvelé sedieť pri pivku priamo pri nádhernom Rýne a potom ísť na najlepšie hranolky v meste :-)


Čo ti kurz v rámci prpgramu Erasmus+ dal, v čom rozšíril tvoje poznatky,zručnosti, v čom ťa obohatil ako učiteľa a človeka ?

Nakoľko neučím prvý a ani druhý rok, veľa učebného materiálu som už poznala. Poznám učebnice, ktoré využíva aj inštitúcia a tiež s nimi pracujem.
Pre mňa veľkým prekvapením bol ten multimediálno - interaktívny obzor, ktorý nám inštitúcia odprezentovala a s ktorým sme mohli pracovať. Myslím tým prácu s tabletmi, smartphonmi, interaktívnou tabuľou a využitie hudby na hodinách nemeckého jazyka. Nevedela som, kam až siahajú možnosti využitia techniky na vyučovaní.


Chcela by si ( na základe týchto skúseností) byť i v budúcnosti súčasťou programu Erasmus+ ?

Áno určite.