• Úvod
  • O nás
  • Organizácia výuky
  • pravidlá školy

Pravidlá Jazykovej školy VAGeS

Zaraďovanie do kurzov

  • Každý nový študent vyplní test na http://vages.sk/test/ a spolu so svojim menom zašle výsledky do školy.
  • Následne absolvuje krátky zaraďovací rozhovor s naším učiteľom.
  • Podľa odporučenia učiteľa mu na sekretariáte školy ponúkneme možnosti zaradenia do kurzov.
  • Pokiaľ sa študentovi zdá, že kurz, do ktorého bol zaradený mu nevyhovuje, informuje o tom sekretárku a škola čo najskôr pokúsi situáciu vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

Napĺňanie kapacity kurzov

Skupinová výučba v Jazykovej škole VAGeS prebieha v malých skupinkách. Za malú skupinu považujeme skupinu do počtu študentov 8. Skúsenosti ukazujú, že malé skupinky sú jednou zo záruk vyššej kvality získaných vedomostí, keďže poskytujú študentom možnosť výrazne vyššej frekvencie komunikácie v cudzom jazyku. Práve možnosť viac komunikovať býva najčastejšou požiadavkou našich študentov. Tomuto prispôsobujeme i našu výukovú metódu.

Cena kurzu sa mení v závislosti od počtu študentov. Skupinovú výučbu otvárame pri počte 3.

Študenti sa môžu dohodnúť, že na tomto počte skupinku uzatvoria a akceptujú vyššiu cenu.

Ak však študenti ponechajú skupinku otvorenú, skupina zostane otvorená ďalším študentom ešte 6 týždňov po začatí kurzu. Následne sa skupina uzavrie. Po uzavretí skupiny sa súčasní študenti so školou dohodnú, či vo výučbe v takejto malej skupinke, za daných cenových podmienok, budú pokračovať, alebo výučbu zrušia. Pri zrušení výučby zaplatia študenti alikvotnú čiastku školeného z celkovej ceny kurzu pri počte v akom a skupina ruší (t.j. pokiaľ skupinka končí na konci októbra s tromi členmi, zaplatí každý 2/5 ceny kurzu pre troch).

Neskorší nástup, predčasné prerušenie výučby

Pokiaľ sa študent pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí alikvotnú čiastku kurzovného. Pokiaľ sa študent rozhodne ukončiť výučbu skôr než na konci kurzu, platí uplynulú časť kurzu a mesačné odstupné. Ak sa však odchodom študenta skupinka dostáva do vyššej cenovej kategórie (napr. pri znížení počtu študentov v skupinke z 5 na 4 alebo zo 4 na 3), platí odchádzajúci študent celú sumu kurzovného.

Platenie školeného

Školené sa platí vždy na jeden semester hneď po uzavretí skupinky, najneskôr však 6 týždňov po začatí kurzu. Je možné platiť v hotovosti na sekretariáte školy, alebo na účet

v SLSP 0234044727/0900

v Tatra Banke 2929861394/1100

Pokiaľ študent zaplatí vyššie školné, než mal (napríklad sa do skupinky pridá nový člen a školné sa tým zníži), bude mu rozdiel odpočítaný od školeného v nasledujúcom semestri.

Pokiaľ študent nezaplatí školné včas, škola ho vyzve k úhrade upomienkou. Pokiaľ nedôjde k uhradeniu kurzovného ani do dvoch týždňov po upomenutí, vyradí škola študenta z výučby.

Preraďovanie medzi kurzami

Výnimočne sa môže stať, že vyučujúci alebo škola pri hospitáciách na hodinách zistí, že je študent zaradený v neadekvátnej skupine a je nutné ho preradiť. Prípadne, ak študentovi nevyhovuje úroveň skupiny, do ktorej bol zaradený, študent podá na sekretariáte ústnu žiadosť o preradenie. Záležitosť preradenia sa rieši na najbližšej porade vedenia a učiteľov školy, je prediskutovaná so študentom, prípadne jeho rodičom, ako aj s jeho učiteľom tak, aby študent bol zaradený do adekvátnej skupiny.

Najväčším problémom sa tu každoročne ukazujú detské skupiny, nakoľko niekedy nerozhoduje o zaradení študenta len jeho vedomostná úroveň, ale aj čas, v ktorý študent môže do JŠ prísť (krúžky, športy, hudobná škola, dochádzanie z okolia Nitry a pod.). Preto tu škola mimoriadne oceňuje spoluprácu rodičov, ktorí nás včas upozornia na prípadné problémy, aby sme ich mohli riešiť k spokojnosti študenta. Ideálne je, ak rodičia prihlásia dieťa na kurz v júni, kedy je možné vyhovieť všetkým požiadavkám na tvorbu rozvrhu hodín zo strany študenta. Všetky presuny by mali byť dokončené najneskôr do 30.10. daného školského roku.

Zmena učiteľa

Pokiaľ niekto so študentov uvažuje o zmene učiteľa, podá riaditeľke písomnú žiadosť, kde uvedie dôvody svojej nespokojnosti so súčasným učiteľom a svoje predstavy o tom novom. Písomnú žiadosť je možné riaditeľke doručiť poštou, osobne, alebo prostredníctvom sekretariátu v uzavretej obálke s označením „do vlastných rúk“. Nezaručujeme vždy výmenu učiteľa, nakoľko všetci naši učitelia sú kvalifikovaní na výučbu, ale snažíme sa situáciu riešiť tak, aby sme v prvom rade uspokojili záujem študentov.

Sme ako škola mimoriadne zodpovední pri prijímaní nových učiteľov do JŠ. Vyžadujeme kvalifikáciu, t.j. štúdium na príslušnej fakulte, ktorá pripravuje poslucháčov na výučbu jazykov.

Jedinou výnimkou sú učitelia z anglicky hovoriacich krajín, ktorí nemajú pedagogickú kvalifikáciu. Títo však pri výučbe úzko spolupracujú s našimi učiteľmi, a hlavnou úlohou native speakers je posilňovať konverzačnú stránku vyučovacích hodín.