• Úvod
 • O nás
 • Vyučovacie metódy

Vyučovacie metódy

Dlhoročné skúsenosti nás presviedčajú o tom, že neexistuje jediná metóda, ktorá by naučila študenta používať cudzí jazyk. A čo viac, neexistuje jediná metóda, ktorá je vhodná pre každého človeka. Jednoducho sme ľudia rôzni a učíme sa nové veci rôznym spôsobom.

Iste vám je známe, že niektorí ľudia sa lepšie naučia nové veci počúvaním, niektorí zase čítaním, niektorí pozeraním filmu a iní zasa tým, že vyvíjajú pri učení sa fyzickú aktivitu (tzv. vizuálne, auditívne, kinestetické typy).

Vychádzajúc z týchto skutočností v našej škole nepoužívame jedinú metódu výuky cudzieho jazyka. Skôr hovoríme o prístupe, ktorý uplatňujeme pri výučbe. Ide o

komunikatívny prístup, COMMUNICATIVE APPROACH,


ktorý prakticky predstavuje základnú interaktívnu metódu, a ktorý integruje viaceré metódy výučby.
Jeho cieľom je naučiť študenta cudzí jazyk tak, aby ho vedel používať čo najprirodzenejšie v komunikácii v rôznych spoločenských situáciách.

Aby to študent dokázal, je nevyhnutné získať nasledujúce zručnosti:

 • Komunikatívna zručnosť, Communicative competence
  Osvojovanie si jazyka potrebného na porozumenie a vyjadrenie rôznych jazykových funkcií (napr. požiadanie o niečo).
 • Zručnosť viesť rozhovor, Discourse competence
  Tu ide hlavne o plynulé používanie cudzieho jazyka.
 • Zručnosť v používaní gramatiky, Gramatical competence
  Zahŕňa slovnú zásobu, výslovnosť, tvorenie viet, ako študent dokáže pochopiť a používať gramatický systém angličtiny. Ide o presnosť vo vyjadrovaní.
 • Sociálno-jazyková zručnosť, Sociolinguistic competence
  Ide vlastne o vhodnosť použitia jazyka v konkrétnej situácii, napr.použitie primeraného jazyka pri konkurze na zamestnanie.
 • Analyticko-kritická zručnosť, Strategic competence
  Učíme študenta, aby dokázal nájsť cestu ako vyjadriť svoje myšlienky v prípade, že jeho jazykové zručnosti nie sú dostatočné na to, čo chce povedať.
  • Komunikatívny prístup si vyžaduje používanie rôznych metód výuky zo strany učiteľa a dôraz sa kladie na aktivitu študenta. Tomu napomáha aj skutočnosť, že výukové skupiny sú male, najčastejšie štvor-šesť členné. Našou snahou je, aby 80% hovorenia na hodine pripadalo na študentov.

   Základom našej metódy je priama metóda, ktorá vylučuje používanie materinského jazyka. Vychádzame však zo zásady: MôJ ŠTUDENT JE MOJA METÓDA, ktorá nás oprávňuje kombinovať metódy tak, aby študent dospel k prirodzenej komunikácii a zároveň nám poskytuje možnosť pristupovať k študentom individuálne vzhľadom na ich osobnostné danosti.

   Výuku obohacujeme i metódou TPA Storytelling, Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Na osvojovanie si jazyka používame beletriu, ktorú spolu so študentmi čítame, analyzujeme, vyjadrujeme vlastné názory, vytvárame príbehy a pod. Tým nielen pomáhame študentovi učiť sa používať jazyk, ale učíme ho spoznávať literaturu a kultúru anglicky hovoriacich krajín.