Erasmus + 2018 - Grow Responsibly

Grow Responsibly je druhý projekt Erasmus +, ktorého sa naša škola zúčastňuje. Ja zameraný na zodpovedný rozvoj školy v meniacich sa podmienkach na trhu v nitrianskom kraji. Viac informácií z jednotlivých mobilít vám prinesieme už čoskoro.

Zmluva s SAAIC na projekt Grow Responsibly je k dispozícii tu. 

Erasmus +

Vital Active Global Educational Strategies VAGES

Trvanie projektu

1.6.2016 – 31.12.2017

Ciele projektu

Profesionalizácia fungovania organizácie

  • efektívnejšia a modernejšia vnútorná organizácia
  • neustále zvyšovanie kvality vzdelávacích programov pre študentov
  • nadviazanie medzinárodnej spolupráce  za účelom internacionalizácie organizácie

Zvyšovanie odborných kompetencií a motivácia pracovníkov

  • zdokonalenie odborných  a manažérskych kompetencií
  • prehĺbenie interkultúrneho porozumenia a komunikácie
  • zvyšovanie motivácie našich učiteľov pre prácu v oblasti vyučovania cudzích jazykov prostredníctvom vzdelávania v zahraničí

4 účastníci projektu

  • Mgr. Dáša Meňkyová
  • Mgr. Ivana Mokrášová
  • Mgr. Anna Varga
  • Mgr. Georgina Szombathová

Výsledkom vzdelávania  našich pedagogických pracovníkov bude oživenie kľúčových vzdelávacích metód a stratégií a ich aktívne využívanie v globálnom meradle (Vital Active Global Educational Strategies.) “ Produktom“ ich pôsobenia prostredníctvom našich učiteľov bude vitálny, moderný, vzdelaný európsky študent, schopný aktívne komunikovať s celým svetom a na celom svete, čo mu súčasne dá i konkurenčnú výhodu na trhu práce (Vital Active Global European Student.)

Priebeh

V závere letných prázdnin vycestovala na mobilitu ako prvá Dáša Meňkyová. Zúčastnila sa kurzu Management & Leadership v Regent Oxford v dňoch 21.8. – 3.9.2016.
Náplňou kurzu bolo sprostredkovanie najnovších moderných poznatkov v oblasti teórie manažmentu a vedenia tímu, riešenie modelových situácií, autentických zadaní, reflexia, tímové dynamiky, kreatívne a inovatívne myslenie. Časť kurzu bola realizovaná individuálnou formou, čo jej umožnilo koncentrovať sa plne na špecifické potreby našej organizácie. Získané poznatky začala využívať hneď po návrate od začiatku nového školského roka  v organizačnej práci i práci s tímom.  V závere kurzu spracovala power-pointovú prezentáciou o svojej ceste k vedeniu tímu, v ktorej predstavila i našu jazykovú školu VAGeS. Odprezentovala ju pre ostatných študentov Regent Oxford počas Plenary session.   Nadviazala kontakt s viacerými učiteľmi a riaditeľkou tejto školy Mrs. Doris Suchet.

V súčasnosti pracujeme na racionalizácii administratívy, modernizácii a elektronizácii systému evidencie študentov, vyučovacích hodín prostredníctvom systému ecill.
Prostredníctvom projektu sa snažíme sa prispieť k čo najtesnejšiemu prepojeniu sveta vzdelávania a sveta práce. Naďalej vyučujeme v mnohých firmách, okrem všeobecnej angličtiny najmä Business English a technickú angličtinu. V čase výstavby automobilového závodu Jaguar Landrover ponúkame potenciálnym zamestnancom vzdelávanie vo všeobecnej, obchodnej i technickej angličtine a v súčasnosti i aktuálne pripravujeme uchádzačov na pracovný pohovor do tejto automobilky.
Na túto oblasť vzdelávania sa zameria vo svojom kurze Anka Varga.

Ivka Mokrášová vycestovala na svoju mobilitu 19.februára. Išlo o kurz Language and Methodology for Teachers of English v dňoch 19.2. – 3.3.2017. 
Participuje i na e–learningovom vzdelávaní pred mobilitou.

Dva nasledujúce kurzy sa uskutočnili toto leto.

Učiteľka nemčiny Georgia Szombathová sa zúčastnila  kurzu Inovatívnej metodiky v Institut  Fur Internationale Komunikation v Duseldorfe v dňoch 24.7.-28.7.2017

Ako posledná absolvovala Anka Varga kurz Teaching Business English v English Language Centre v Brightone v dňoch 31.7.- 11.8.2017

Naša organizácia sa zapojila i do práce s migrantmi. Tri naše kolegyne sa prostredníctvom organizácie Pokoj a dobro a prostredníctvom Diecéznej charity zapojili do práce s migrantmi – pomáhali pri práci s deťmi migrantov a ich vzdelávaní v slovenčine hravou formou.

Fotografie z projektu si môžete pozrieť v našej galérii...


Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a z projektu Erasmus +    www.erasmusplus.sk