• Úvod
 • O nás
 • Pravidlá školy

Pravidlá školy

Zaraďovanie do kurzov

 • Každý nový študent prejde prijímacím procesom, v rámci ktorého mu odporučíme najvhodnejšiu formu výučby. Súčasťou prijímacieho procesu je rozhovor s učiteľom o vzdelávacích potrebách študenta, prípadne písomné, či ústne testovanie na určenie úrovne.
 • Študentovi ponúkneme alternatívy výučby v kurze, alebo individuálne a zoznámime ho s cenami a ďalšími podmienkami kurzu.
 • Študent môže navštíviť jednu hodinu na skúšku zdarma.
 • Pri individuálnej výučbe uzatvára študent so školou dohodu o výučbe, v ktorej sú uvedené základné podmienky výučby.
 • Pri skupinovej výučbe sa dohody neuzatvárajú a platia tieto všeobecné pravidlá školy.
 • Výnimočne sa môže stať, že študent, vyučujúci alebo škola pri hospitáciách na hodinách zistí, že je študent zaradený v neadekvátnej skupine a je nutné ho preradiť. Záležitosť preradenia sa rieši na najbližšej porade školy a následne je študentovi ponúknutý alternatívny kurz.

Ceny a platobné podmienky

 • Cena kurzu sa mení v závislosti od počtu študentov – viď aktuálny cenník.
 • Bežné skupinky majú počet študentov 5 až 8.
 • Otvárame však i veľmi malé skupinky s počtom 3 a 4 študentov.
 • Študenti sa môžu dohodnúť, že na tomto nižšom počte skupinku uzatvoria a akceptujú vyššiu cenu.
 • Pokiaľ sa skupinka nenaplní do počtu minimálne 5 študentov do šiestich týždňov od začatia kurzu, dohodnú sa študenti so školou, či budú pokračovať vo výučbe v menšej skupinke, za daných cenových podmienok, alebo výučbu zrušia. Pri zrušení výučby zaplatia študenti alikvotnú čiastku školného z celkovej ceny kurzu pri počte v akom sa skupina ruší (t.j. pokiaľ skupinka končí s tromi členmi, zaplatí každý pomernú časť ceny kurzu malej skupiny s tromi členmi).
 • Školné sa platí vždy na jeden semester dopredu. Je možné platiť v hotovosti na sekretariáte školy, alebo bankovým prevodom (čísla účtu sú k dispozícii na sekretariáte).
 • Pokiaľ skupina nie je uzavretá a teda nie je jasná cena kurzovného, zaplatí študent zálohu 30 Eur na začiatku kurzu a k zaplateniu zvyšku bude vyzvaný, keď sa výška školného ustáli.
 • Pokiaľ sa študent pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí alikvotnú čiastku kurzovného.
 • Pri odchode študenta z kurzu pred jeho skončením platí mesačná výpovedná lehota. Lehota začína bežať od momentu oznámenia ukončenia výučby na sekretariáte školy (nestačí to povedať učiteľovi!). Počas výpovednej lehoty študent môže ale i nemusí kurz navštevovať.
 • Ak sa však odchodom študenta skupinka dostáva do vyššej cenovej kategórie (napr. pri znížení počtu študentov v skupinke z 5 na 4 alebo zo 4 na 3), platí odchádzajúci študent celú sumu kurzovného.
 • Pokiaľ študent nezaplatí školné včas, škola ho vyzve k úhrade upomienkou. Pokiaľ nedôjde k uhradeniu kurzovného ani do dvoch týždňov po upomenutí, vyradí škola študenta z výučby.

Žiadosti o zmeny, sťažnosti a reklamácie

 • Bežné reklamácie (napr. ohľadne platieb či učebných materiálov) sa riešia na sekretariáte školy.
 • Ak študent požaduje určitú zmenu vo svojej výučbe, informuje o tom školu ústne alebo písomne na sekretariáte. Jeho požiadavka bude prejednaná na najbližšej školskej porade a následne bude študentovi komunikovaný návrh riešenia.
 • Študent má tiež možnosť obrátiť sa diskrétne priamo na riaditeľku školy Ivanu Bytelovú Poliačikovú – emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne v uzavretej obálke s označením „do vlastných rúk“.